Joomla! en Wordpress websites en onderhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Welldotcom

1. Definities
1.1 Welldotcom is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65462408.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Welldotcom een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte applicatie voor web-gebaseerd gebruik. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Welldotcom.

2. Toepasbaarheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Welldotcom gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Welldotcom verrichtte handelingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Welldotcom verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Welldotcom.
2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Welldotcom en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Welldotcom zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Welldotcom zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Welldotcom, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
3.3 De door Welldotcom gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Welldotcom is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Welldotcom zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Welldotcom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst:
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend ontvangen door Welldotcom;
• de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever al bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Welldotcom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Welldotcom het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Welldotcom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Welldotcom zijn verstrekt, heeft Welldotcom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Welldotcom steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
5.4 Welldotcom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Welldotcom is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Welldotcom kenbaar behoorde te zijn.
5.5 Welldotcom zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn (indien van toepassing). De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen.
5.6 Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Welldotcom het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Welldotcom hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
5.7 Indien door Welldotcom of door Welldotcom ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.8 Opdrachtgever vrijwaart Welldotcom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht, ontvangst aanbetaling en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Welldotcom op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Welldotcom, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de website.

7. Copyright
7.1 Al het door Welldotcom vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Welldotcom niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Welldotcom verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Welldotcom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Welldotcom hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Welldotcom gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Welldotcom behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Welldotcom en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten
8.2 Voor zover Welldotcom bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Welldotcom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Welldotcom of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Welldotcom.
8.3 Welldotcom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Welldotcom slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Welldotcom voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Welldotcom gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
9.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
9.3 Welldotcom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant, softwarefabrikant of anderen waarop Welldotcom geen invloed kan uitoefenen.

10. Reclame
10.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Welldotcom. Indien de reclame gegrond is zal Welldotcom deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Welldotcom binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
10.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

11. Prijzen
11.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
11.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Welldotcom naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
11.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Welldotcom gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
11.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Welldotcom van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

12. Betaling
12.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Welldotcom en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Welldotcom volgens afspraak te honoreren.
12.2 Aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan waar de vorderingen bekeken kunnen worden, na deze fase wordt 40% gefactureerd. Na ontvangst van dat bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Na het gereedkomen van de website worden de resterende 10% gefactureerd.
12.3 Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
12.4 Facturering van een ontwerp en door Welldotcom te bestellen promotiematerialen vindt bij opdracht plaats. Facturering van hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
12.5 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Welldotcom aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
12.6 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
12.7 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Welldotcom een aanmaning tot betaling verstuurt. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Tevens worden vanaf dat moment de services opgeschort totdat opdrachtgever de betaling heeft voldaan.
12.8 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

13 Wijzigingen en meerwerk
13.1 Indien Welldotcom op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Welldotcom worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Welldotcom.
Welldotcom is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
13.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Welldotcom opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
13.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
13.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Welldotcom van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

14. Wijziging van de algemene voorwaarden
14.1 Welldotcom bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
14.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Verplichtingen van de opdrachtgever
15.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Na goedkeuren van de eerste opzet van de website en aanbetaling van 20% moet dit binnen 1 maand gebeuren. Tenzij anders afgesproken.
15.2 Welldotcom mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

16 Duur en beëindiging
16.1 Contracten met betrekking tot het Servicecontract (SLA) voor de website kennen een looptijd van 12 maanden, opzegging van een Servicecontract (SLA) dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de verloopdatum aan ons te worden gemeld via een Emailbericht.
16.2 Welldotcom kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Welldotcom gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
16.3 Welldotcom heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Welldotcom niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Welldotcom zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in alle redelijkheid en billijkheid niet van Welldotcom kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

17. Diverse bepalingen
17.1 Welldotcom zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Welldotcom
17.2 Wanneer Welldotcom bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Welldotcom is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
17.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Welldotcom zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
17.4 Welldotcom is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Welldotcom zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website, tenzij anders afgesproken.
17.5 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
17.6 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
17.7 Welldotcom heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

18. Derden
18.1 Welldotcom is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Welldotcom doorgevoerd.
18.2 Welldotcom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

19. Eigendomsvoorbehoud
19.1 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
19.2 De door Welldotcom vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
19.3 Door Welldotcom of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Welldotcom.

20. Eigendomsrecht / Auteursrecht
20.1 Welldotcom behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de koopprijs voor al deze goederen en/ of websites geheel is voldaan.

21. Privacy bepalingen
21.1 Uw persoonsgegevens worden door Welldotcom slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk. Privacy bepalingen van de SIDN zijn te vinden op www.sidn.nl
21.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Welldotcom verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau

Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau.
Wij zijn gevestigd aan de Boslaan 35, 9449 PS Nooitgedacht in Nederland.

  • ©2019 Welldotcom
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.